Sylfaen Cymunedol Community Datblygu Development
Sylfaen Hafan HomeSylfaen Cymunedol Hand HistorySylfaen Community Development Wales ResearchSylfaen Hwyluso FacilitationCommunity Courses Cyrsiau CymunedCymuned a Phobl Ifanc Community and Young PeopleSylfaen Contact Cyswllt


Hwyluso

Mae staff Sylfaen â’r sgiliau i hwyluso sesiynau efo mudiadau a chwmniau.

Yn aml mae asiantaethau, cwmniau a mudiadau yn gofyn am gymorth i hwyluso’r broses o ddygymod â newid a gellir gwneud hyn trwy gyfres o sesiynau gyda holl staff neu gyda grwp bach.

Yn ddiweddar gwnaethpwyd gwaith gydag adran oddi fewn i Gymdeithas Tai Eryri a Digartref Ynys Môn.

     


Facilitation

The Sylfaen staff have the skills to facilitate sessions with organisations and companies. Sylfaen support agencies, companies and organisations, who often seek support to facilitate the processes of change. This is achieved through a series of sessions with their staff or with smaller groups.

Sylfaen have recently worked with internal departments within Cymdeithas Tai Eryri and Digartref Ynys Môn.

 
     
Sylfaen Cymunedol


Sylfaen Cymunedol Community Datblygu Development
©2007 Sylfaen | Ffôn 01286 677117
Rhif Elusen Gofrestredig/Registered Charity No. 1114249 | Dylunwyd gan Sbarc / John Thirs
k

home | history | research | facilitation | courses | cymuned a phobl ifanc | contact | accessibility | sylfaen cymunedol cyfyngedig