Sylfaen Cymunedol Community Datblygu Development
Sylfaen Hafan HomeSylfaen Cymunedol Hand HistorySylfaen Community Development Wales ResearchSylfaen Hwyluso FacilitationCommunity Courses Cyrsiau CymunedCymuned a Phobl Ifanc Community and Young PeopleSylfaen Contact Cyswllt


Hanes ac Adnabod

Mae Sylfaen Cymunedol Cyfyngedig yn brosiect datblygu cymunedol a leolir yng Ngogledd Orllewin Cymru ac mae ei brif swyddfa yng Nghaernarfon. Gwynedd. Fe’i coferstrwyd fel cwmni cyfyngedig (Rhif Cofrestru’rCwmni 4186327) trwy warant yn Nhy’r Cwmniau, Caerdydd, Cymru. Rhif Elusen y Cwmni yw: 1114249.

Ar hyn o bryd, mae’r cwmni’n ymgymryd gwaith ym mhob rhan o Gymru, ond gall gynnig ei wasanaeth ymhellach na hynny.

Nod y prosiect yw cefnogi datblygiad gallu cymunedau, gweithwyr ac asiantaethau trwy ddefnyddio hyfforddiant a chefnogaeth sy’n gweithio tuag at liniaru thlodi a hyrwyddo cyfle cyfartal trwy weithgarwch amgylcheddol, econamaidd a chymdeithasol.

Ers pum mlynedd, bu Sylfaen Cymunedol Cyf. yn gweithio’n ymarferol mewn sawl cymunedol led-led Gogledd Cymru. Datblygwyd y gwaith hwn drwy hyfforddiant, anffurfiol a ffurfiol, a chefnogaeth a llwyddodd i gael unigolion i gael archrediad Rhwydwaith Coleg Agored a ddatblygu prosiectau.

Erbyn hyn mae Sylfaen yn cynnig hyfforddiant i asiantaethau cenedlaethol a rhanbarthol led-led Gymru. Mae Sylfaen wedi gweithio i nifer o asiantaethau gan gynnwys: Cyngor Gweithredu’n Gwirfoddol Cymru (WCVA), YMCA, Awrdurdod Datblygu Cymru (WDA), Rhwydwaith Cefnogi Cymunedau Gyntaf (CFSN) a Bwrdd yr Iaith Gymraeg. Mae’r hyfforddiant yma wedi ei selio ar brofiad o ymgymryd gwaith ‘wyneb yn wyneb’ yn y gymuned sydd wrth gwrs yn sicrhau bod y gwaith o hyfforddi ar lefel cenedlaethol a phwyslais o edrych ar ddamcamiaeth datblygu cymunedol wedi ei selio ar ymarfer cyfredol.

Yn lleol mae Sylfaen wedi datblygu cynllun ‘Dringo’r Waliau (‘Climbing the Walls’). Mae’r cynllun hwn yn deillio o gwrs ‘Datblygu Hyder’ yng Nyffryn Nantlle ac mae wedi arwain at gynllun a fydd dros pum mlynedd yn cymhwyso grwp o ferchaid mewn gweithgareddau awyr agored. Mae’r cynyllun yn cael ei reoli gan cyd-lynnydd llawn amser ac yn rhoi cyfle i 5 merch weithio’n wirfoddol yn rhan amser.

Rheolir Sylfaen Cymunedol Cyf. gan fwrdd o gyfarwyddwyr, ac mae ganddo ddau weithiwr datblygu cymunedol llawn amser, gweinyddwr rhan-amser a nifer o weithwyr sessiynol.

Cyfarwyddwyr Sylfaen Cymunedol Cyf:
Mae Cymdeithas Tai Eryri yn cael ei gynrychioli gan Ms Carina Roberts, Cymdeithas Tai Clwyd gan Mr. Alwyn Llwyd – Prif Weithredwr, Mr John-Glyn Jones – cyn Brif Weithredwr Cymdeithas Tai Clwyd - Val Owen – Cyfarwyddwraig Cartref Bontnewydd, Sel Williams – Prifysgol Cymru, Bangor.

History and Profiles

Sylfaen Cymunedol Ltd is a community development project situated in North West Wales, with its head office located in Caernarfon. It was registered with Companies House, Cardiff, Wales as a limited company (company reg no 4186327). The companies registered charity number is 1114249.

Currently the company undertakes work across the whole of Wales, and can offer their service further afield.

The aim of the project is to support the development of communities, workers and agencies through training and support. This in turn works towards reducing poverty and promoting equal opportunities through environmental, economic and social activities

For the past 5 years Sylfaen Cymunedol has been working hands-on with communities throughout North Wales. This work was developed through informal and formal training and support which succeeded in getting individuals accredited by the Open College Network.

Sylfaen offers training to national and regional agencies throughout Wales. Sylfaen has worked for a number of agencies including: Wales Council for Voluntary Action (WCVA), YMCA, Welsh Development Agency (WDA), Community First Support Network (CFSN) and the Welsh Language Board. The training is based on our experience of undertaking work 'face to face' in the communities. This has ensured that our work in training on a national level, and the emphasis on community development theories, is based on current practice.

Locally Sylfaen has developed the 'Climbing the Walls' scheme. The scheme stems from the 'Developing Confidence' course in Dyffryn Nantlle and has resulted in this 5 year project which encourages groups of women to participate in outdoor activities. The scheme is managed by a full time coordinator and gives a group of 5 women the opportunity to work voluntarily on a part time basis.

Sylfaen Cymundeol is managed by a board of directors, and has two full time community support workers, part-time administrators and a number of session workers.

Sylfaen Cymunedol Ltd directors: Cymdeithas Tai Eryri is represented by Ms Carina Roberts, Cymdeithas Tai Clwyd by Mr. Alwyn Llwyd – Chief Executive, Mr John-Glyn Jones – former Chief Executive Cymdeithas Tai Clwyd - Val Owen – Cartref Bontnewydd Director, Sel Williams – University of Wales, Bangor.


Sylfaen Cymunedol Community Datblygu Development


Sylfaen Cymunedol Community Datblygu Development
2007 Sylfaen | Ffn 01286 677117
Rhif Elusen Gofrestredig/Registered Charity No. 1114249 | Dylunwyd gan Sbarc / John Thirs
k

home | history | research | facilitation | courses | cymuned a phobl ifanc | contact | accessibility | sylfaen cymunedol cyfyngedig

StatCounter - Free Web Tracker and Counter