Sylfaen Cymunedol Community Datblygu Development
Sylfaen Hafan HomeSylfaen Cymunedol Hand HistorySylfaen Community Development Wales ResearchSylfaen Hwyluso FacilitationCommunity Courses Cyrsiau CymunedCymuned a Phobl Ifanc Community and Young PeopleSylfaen Contact Cyswllt


Cyrsiau

Datblygu arferion da o ran datblygu cymunedol a hynny trwy hyfforddiant ‘ar y gorau, mae’n newid cymunedau, ar y gwaethaf mae’n arbed troi’r gwres ymlaen’

Datblygu arferion da o ran datblygu cymunedol a hynny trwy hyfforddiant.

Hyfforddiant ar gael i staff

CYFLWYNIADI DDATBLYGU CYMUNEDOL YN DDAMCANIAETHOL ACYN YMARFEROL

CEFNOGI A RHEOLI GWEITHWYR DATBLYGU CYMUNEDOL

DATBLYGU CYMUNEDOL O FEWN EIN SEFYDLIAD

DATBLYGU CYMUNEDOL A PHOBL IFANC

SGILIAU HWYLUSO

DATBLYGU TÎM

Cyrsiau datblygu cymuned sydd ar gael i drigolion a phobl ifanc

NID HWN YW’R CWRS I MI - RHAN 1 (ennyn hyder)

NID HWN YW’R CWRS I MI - RHAN 2

CYFLWYNIAD I DDATBLYGU CYMUNED

DATBLYGU CYMUNEDOL CYMWYSEDIG AC ANNIBYNNOL

CYNHYRCHU ASTUDIAETH DICHONOLDEB

POBL IFANC YN EIN CYMUNEDAU

POBL IFANC YN NEWID CYMUNEDAU

Am fwy o wybodaeth ar yr uchod, cysylltwch a Val yn Sylfaen.

Polisi prisio ar gyfer asiantaethau

1 diwrnod o hyfforddiant i grwp o 6 neu llai - £500

1 diwrnod o hyfforddiant i grwp o 7 neu mwy - £600+
(mae hyn yn caniatau 2 hyfforddwr/aig)

Mae costau teithio yn ychwanegol.

 


Courses

Developing community development practice through training ‘at best, changing communities, at worst, it saves putting the heating on’

Developing community development practice through training

Training available for staff

INDUCTION INTO COMMUNITY DEVELOPMENT THEORY AND PRACTICE

SUPPORTING AND MANAGING COMMUNITY DEVELOPMENT WORKERS

COMMUNITY DEVELOPMENT WITHIN OUR ORGANISATION

COMMUNITY DEVELOPMENT AND YOUNG PEOPLE

FACILIATION SKILLS

TEAM DEVELOPMENT

Community development training available for residents and young people

THIS COURSE ISN’T FOR ME?! PART 1 (confidence building)

THIS COURSE ISN’T FOR ME?! PART 2

INTRODUCTION TO COMMUNITY DEVELOPMENT

APPLIED AND INDEPENDENT COMMUNITY DEVELOPMENT

DOING A FEASIBILITY STUDY

YOUNG PEOPLE IN OUR COMMUNITIES

YOUNG PEOPLE CHANGING COMMUNITIES

For more information on any of the above, contact Val at Sylfaen

Pricing policy for agencies

1 day training for a group of 6 or less - £500

1 day training for a group of 7 or more - £600+
(this allows for 2 trainers)

Travelling expenses are additional.

Newyddion Diweddaraf Stop Press

Cyrsiau NEWYDD ar ei ffordd / NEW courses on their way:
Sgiliau Cyflwyno / Presentation Skills | Lefel 3 OCN
Theori ac Ymarfer Datblygu Cymuned / Community Developement Theory & Practise| Lefel 3 OCN
Cefnogi Grwp i neud Astudiaeth Dichonolrwydd | Group Support for Feasibility Study| Lefel 3 OCN
Hwyluso mewn Datblygu Cymuned / Community Development Facilition | Lefel 2 a 3 OCN
Datrys Gwrthdaro mewn Datblygu Cymuned | Resolve Conflict in Community Development | Lefel 2 a 3 OCN

Sylfaen Cymunedol


Sylfaen Cymunedol Community Datblygu Development
©2007 Sylfaen | Ffôn 01286 677117
Rhif Elusen Gofrestredig/Registered Charity No. 1114249 | Dylunwyd gan Sbarc / John Thirs
k

home | history | research | facilitation | courses | cymuned a phobl ifanc | contact | accessibility | sylfaen cymunedol cyfyngedig