image

Prosiectau Blaenorol

Mae Sefydliad Paul Hamlyn wedi ariannu Sylfaen am ddwy flynedd (2017-2019) er mwyn:

 • datblygu a gweithredu Dull Bywoliaethau Cynaliadwy (DBC) mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd (e.e. Rhwyd Arall mewn Addysg, a phrosiect peilot gyda Grŵp Cynefin o gwmpas tenantiaid ifainc);
 • datblygu sgiliau gwerthuso Gwerth Cymdeithasol tu mewn i Sylfaen er budd cyrff eraill yn y dyfodol;
 • cynnig hyfforddiant DBC i gyrff eraill.

Dull Bywoliaethau Cynaliadwy Peblig (wedi ei ariannu trwy’r Loteri) a Dull Bywoliaethau Cynaliadwy Maesgeirchen (wedi ei ariannu trwy Comic Relief) (Ionawr 2013 – Rhagfyr 2017)

Mae’r prosiect unigryw hwn yn defnyddio Dull Bywoliaethau Cynaliadwy Oxfam er mwyn cefnogi pobl ifainc oedran 16-25 nad ydynt mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth.

Cafodd y model ei ddatblygu gan Oxfam yn Affrica a’i addasu’n ddiweddar ar gyfer amgylchiadau yng Nghymru. Wedi ei seilio ar ddull adeiladu asedau, a chan gynnwys pob aelod o’r teulu/rhwydwaith cefnogol, mae o’n cynnig cefnogaeth gyfannol, dwys, ac heb derfynau amser.

Trwy ddod o hyd i wraidd problemau’r unigolyn a darparu cefnogaeth emosiynol ac ymarferol, mae’r dull yn cyflawni datrysiadau tymor hir nad ydy cyrff eraill yn gallu eu cyrraedd, gydag eu cyfyngiadau amser, cylch gwaith, ac adnoddau.

Bu Sylfaen yn rhan o brosiect cenedlaethol Dull Bywoliaethau Cynaliadwy (DBC) Oxfam Cymru (2012-2016).

Gweithiodd wyth o bartneriaid gyda grwpiau targed gwahanol:

 • Partneriaeth Parc Caia yn Wrecsam;
 • Prosiect Pobl Hŷn y Rhyl;
 • Dove Project ym Manwen, Cwm Dulais;
 • African Community Centre yn Abertawe;
 • Prosiect South Riverside yng Nghaerdydd;
 • Duffryn Community Link yng Nghasnewydd;
 • Wallich yng Nglyn Ebwy; a
 • Partneriaeth Glyncoch ym Mhontypridd.

Dangosodd y gwerthusiad terfynol lwyddiant y prosiect.

Yn Rhagfyr 2015 enillodd Sylfaen arian gan Comic Relief ar gyfer prosiect newydd DBC tair blynedd gyda phobl ifainc 16-25 mewn cymuned arall yng Ngwynedd.

Mae Sylfaen wedi arbenigo mewn defnydio’r dull er mwyn cefnogi pobl ifainc oedran 16-25 nad ydyn mewn addysg, hyfforddiant na chyflogaeth.

Mae’r pobl ifainc yn cael mentoriaid sy’n gweithio gyda nhw trwy gydol y prosiect, ac maen nhw'n gallu cael cefnogaeth ar unryw amser.

Mae asedau (ariannol, personol, corfforol, cymdeithasol, a chymunedol) person ifanc yn cael eu hadnabod, cyn ystyried amcanion tymor byr a thymor hir ac unrhyw rwystrau yn ei ffordd. Mae anawsterau yn cael eu hwynebu gyda chefnogaeth emosiynol, ariannol, neu ymarferol, neu drwy gyfeirio at gorff arbenigol.

Mae cyfarfodydd rheolaidd yn monitro gwelliant. Defnyddir cefnogaeth gan rwydweithiau teuluol a chyfeillgarwch er mwyn sicrhau bod gan y bobl ifainc y cyfleoedd gorau o gyrraedd canlyniadau llwyddiannus.

Llwyddiant Llythrennedd (2017)

Wedi ei ariannu gan Sefydliad Garfield Weston, Canolfan Ehangu Mynediad Prifysgol Bangor, a Gronfa Gofal Canolraddol Llywodraeth Cymru, gwnaeth y prosiect ddarparu hyfforddiant mewn sgiliau cefnogi llythrennedd Lefel 4 ar gyfer 10 gweithiwr ieuenctid a chymuned trwy Ganolfan Dyslecsia Miles Bangor er mwyn cefnogi pobl ifainc ag anawsterau llythrennedd.

Cafodd Myned (2011-2014) ei ariannu gan Cyngor Cefn Gwlad er mwyn sicrhau mynediad i’r amgylchedd ar gyfer grwpiau di-draddodiadol eithriedig, gan annog amrywiaeth o grwpiau dros Gymru i fwynhau gweithgareddau awyr agored.

Gwnaeth Dringo’r Waliau (2006-2011) hyfforddi merched Cymraeg o Ddyffryn Nantlle mewn sgiliau gweithgareddau awyr agored, gydag arian gan Sefydliad Rank, Cyngor Gwynedd, ac Ymddiriedolaeth Tudur, fel ymateb i ddiffyg merched Cymraeg fel hyfforddwyr yn y diwydiant lleol. Cafodd y proses o sefydlu’r prosiect ei ddogfennu yn 'O Gerdded Tai i Ddringo'r Waliau'.

Cafodd Engagement Gateway (2011-2012) ei ariannu gan yr UE trwy Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Darparodd hyfforddiant mewn sgiliau sylfaenol coginio i bobl ifainc di-waith a’u cefnogi i wirfoddoli ar gyfer menter gymdeithasol bwyta’n iach.

Sylfaen Wledig (2003-2006), prosiect gydag arian gan y UE, cefnogodd grwpiau cymunedol yn Ne Ynys Môn mewn ardaloedd Aberffraw, Bethel, Bodorgan, Malltraeth, a Niwbwrch. Hyrwyddodd broses datblygu cymunedol a arweiniodd at lawer o grwpiau a phrosiectau newydd megis Eglwys Bach a Malltraeth Ymlaen. Nododd gwerthusiad y prosiect fod £326,628 eisoes wedi cael ei sicrhau ar gyfer grwpiau cymunedol, gyda £518,121 i ddod.

Cysylltwch â ni

Sylfaen Cymunedol Cyfyngedig, 14 Stryd y Porth Fawr, Caernarfon, Gwynedd, LL55 1AG

Ffôn: 01286 677117 | Ebost: info@sylfaencymunedol.org

English